2 % dane

   •  

    SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ  ŠKOLA – ELBA,

    Smetanova 2,  P r e š o v

     

     

    Milí rodičia a priatelia školy,

     

                   aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov. Podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj umeleckej kultúry našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom nášho Školského klubu - ELBA, ktorý bol zriadený za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v umeleckej a tvorivej oblasti našich žiakov a členov. Klub sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

              Obraciame sa na Vás, našich priateľov a priaznivcov škôl a školských zariadení s požiadavkou o poukázanie Vášho finančného príspevku na účet Školského klubu  ELBA.  Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských, umeleckých a mimoškolských aktivít našich žiakov.

                        Darovaním 2 % zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote žiakov našich škôl a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne. Obraciame sa na Vás ešte raz s prosbou o podporu vytvárania lepších, nadštandardných výchovno-vzdelávacích podmienok.         

    Prosíme Vás o odovzdanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.

    Z týchto finančných prostriedkov sa podporujú:

    • odmeňovanie žiakov za školskú a mimoškolskú umeleckú činnosť, 
    • vecné ceny v rôznych záujmových súťažiach a mnohé iné aktivity,
    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
    • skvalitnenie vybavenia školy modernou technikou,
    • kontinuálna inovácia IT techniky,
    • pobyty v galériách,  múzeách, krajinárske kurzy, 
    • jednodňové pobyty na rôznych súťažiach, workshopoch, olympiádach.

     

    Ak sa rozhodnete podporiť náš školský klub,

    Vaše rozhodnutie bude správne a podporíte naozaj dobré činy,

    za čo Vám úprimne ďakujeme

     

    V Prešove 12. januára 2022                                                 Ing. Emil Blicha, v. r.

                                                                                                      prezident ŠK ELBA

     

    ŠK ELBA Prešov,      IČO 42381886,    č. reg. NCRpo: 12966/2021

    č. ú.:   IBAN: SK09 1100 0000 0029 4804 9174

     

    Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

     

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: ŠK ELBA Prešov
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Smetanova 2, 080 05 Prešov
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42381886
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: ŠK ELBA Prešov
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Smetanova 2, 080 05 Prešov
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42381886
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: ŠK ELBA Prešov
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Smetanova 2, 080 05 Prešov
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42381886
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.