Hodnotenie/klasifikácia žiakov v čase mimoriadneho obdobia

  •        

      Súkromná základná umelecká škola ELBA

   Smetanova 2, 08005 Prešov

   tel.: 051/7714999, e-mail: umelecka@elbaci.sk

    

   ZÁSADY ZÁVEREČNÉHO HODNOTENIA (KLASIFIKÁCIE) ŽIAKOV V

    2. POLROKU ŠK. ROKA 2019/2020

   Na základe Rozhodnutia o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka SZUŠ – ELBA určila vyučovacie predmety, ktoré boli pôvodne klasifikované, ale z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou plnohodnotnou realizáciou, nebudú v druhom polroku šk. roka 2019/2020 hodnotené.

   Zoznam neklasifikovaných predmetov v 2. polroku šk. roka 2019/2020 bol prerokovaný pedagogickou radou dňa 13. 5. 2020 prezenčnou formou, na ktorej sa zúčastnilo 6 pedagogických zamestnancov.

   Zoznam predmetov, ktoré v 2. polroku školského roka 2019/2020 nebudú klasifikované:

   Výtvarný odbor                                                                                                          Tanečný odbor

   Kresba                                                                                                                         Tanečná príprava

   Maľba                                                                                                                          Tanečná prax

   Grafika                                                                                                                         Klasický tanec

   Dekoratívne činnosti a práca s materiálom                                                                 Ľudový tanec

   Modelovanie                                                                                                                Kreatívny tanec

   Vybrané state z dejín umenia

    

   Žiaci nebudú hodnotení známkou ale slovom absolvoval/neabsolvoval.

     

   • Pedagogická rada pri SZUŠ – ELBA na základe Rozhodnutia MŠVVŠ SR zo dňa 28. 4. 2020 prijala podmienky ukončenia záverečnej skúšky pre žiakov 4. ročníka 1. časti 1. stupňa základného štúdia vo výtvarnom odbore administratívnym spôsobom.
   • Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1. 2,5 sa zaokrúhľuje na 2. 3,5 sa zaokrúhľuje na 3. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
   • Pedagogická rada pri SZUŠ – ELBA berie na vedomie rozhodnutie MŠVVŠ SR zo dňa 28. 4. 2020 o spôsobe postupu do vyššieho ročníka.
   • V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu hodnotený stupňom neuspokojivý, t. j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, ak žiak v prvom polroku dostal známku neuspokojivý z dvoch alebo viacerých vyučovacích predmetov, alebo nebol hodnotený, v takomto prípade môže absolvovať komisionálnu skúšku najneskôr do 31. augusta 2020.
   • Pedagogická rada pri SZUŠ – ELBA berie na vedomie vymenovanie členov komisie pre záverečnú skúšku v zložení:                                                                              

   Mgr. Andrea Hocmanová

   Mgr. Daniela Olejárová

   Mgr. Silvia Mňahončáková

   • Riaditeľka SZUŠ – ELBA určuje skupiny príbuzných vyučovacích predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky:

    

   Výtvarný odbor                                                                                                          Tanečný odbor

   Kresba                                                                                                                         Tanečná príprava

   Maľba                                                                                                                          Tanečná prax

   Grafika                                                                                                                         Klasický tanec

   Dekoratívne činnosti a práca s materiálom                                                                 Ľudový tanec

   Modelovanie                                                                                                                Kreatívny tanec

   Vybrané state z dejín umenia

    

   V Prešove 13. 5. 2020                                                                                         Mgr. Andrea Hocmanová