Základné informácie

   • O našej škole


   • Súkromná základná umelecká škola – ELBA je plnohodnotná základná umelecká škola, ktorá žiakom v popoludňajších hodinách poskytuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Radosť z pohľadu v dvoch odboroch – výtvarnom a tanečnom pre žiakov základnej školy do veku 15 rokov a pre deti pred plnením povinnej školskej dochádzky. Vyučovanie sa realizuje v budove na Smetanovej ulici č. 2 a v jednotlivých elokovaných pracoviskách, ktoré sú spomenuté v časti Základné identifikačné údaje.

    K silným stránkam školy patria:

    • individuálny prístup k žiakom
    • kvalitné vzdelávanie v jednotlivých odboroch
    • úzka spolupráca s rodičmi a priateľmi školy
    • výborné materiálno-technické vybavenie

    Krédom školy je: „Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov“ a mali by dominovať v každodennom živote školy.

     

    Číslo účtu pre posielanie školného: SK 961 100 000 000 292 187 0800

    Do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa.