Organizácia prijímacieho konania

   • Škola prijíma na štúdium žiakov materských škôl (po posúdení študijných predpokladov) a žiakov základnej školy na základe výsledkov talentových skúšok v jednotlivých odboroch. Kritériá na prijatie žiakov sú schválené každoročne pedagogickou radou, vždy do termínu 31. januára, kedy sú zverejnené na internetovej stránke školy.

    Termín prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 je 4. 4. 2022 (I. kolo), 9. 9. 2022 (II. kolo).

    Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov na štúdium zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú komisiu a vymenúva jej členov pre všetky umelecké odbory. Prijímacia komisia na prijímacej skúške do prípravného štúdia posudzuje dispozície žiaka – jeho predpoklady pre štúdium v príslušnom umeleckom odbore.

    Do základného štúdia postupujú iba tí žiaci, ktorí počas prípravného štúdia preukážu dostatočné umelecké nadanie a perspektívu ďalšieho umeleckého rozvoja. Do základného štúdia je možné prijať uchádzačov, ktorí neabsolvovali prípravné štúdium, ale úspešne vykonali prijímaciu skúšku do príslušného štúdia a preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore.

    Prijímacie komisie

    Výtvarný odbor

    • Predseda: Mgr. Daniela Olejárová
    • Skúšajúci: Mgr. Marek Muška
    • Skúšajúci: Mgr. Andrea Tomašková

    Tanečný odbor

    • Predseda: PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.
    • Skúšajúci: Janette Ružbarská DiS.art.
    • Skúšajúci: Bc. Barbora Müller

    Hudobný odbor - spev, klavír, flauta

    • Predseda: Mgr. Ivana Lukáčová, PhD., DiS.art.
    • Skúšajúci: Bc. Anna Jurčová
    • Skúšajúci: Ing. Eva Lacková 

    Literárno-dramatický odbor

    • Predseda: PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.
    • Skúšajúci: Mgr. art. Jana Humeňanská
    • Skúšajúci: Bc. Anna Jurčová