• POSLANIE SZUŠ – ELBA

   Poslaním našej školy je poskytovať kvalitné umelecké vzdelávanie, ktoré predstavuje komplexný spôsob spoznávania sveta, podľa školského vzdelávacieho programu Radosť z pohľadu pre žiakov základných a materských škôl v popoludňajších hodinách vo výtvarnom, tanečnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore. Škola taktiež pripravuje na ďalšie štúdium umeleckého vzdelávania na stredných školách a konzervatóriách. Zameriavame sa na postoje k umeniu a umením samotným. Zodpovedáme za vyhľadávanie talentov, zvyšujeme žiacku všeobecnú kultúrnu úroveň a zároveň rozvíjame u žiakov ich umelecké schopnosti a nadanie. Umožňujeme kontakt s kvalitným umením, rozvíjame tvorivosť, koncentráciu v motivujúcom prostredí a vedieme žiakov k úcte k hodnotám a k tradíciám, podporujeme schopnosť sformulovať svoje názory a hodnotové postoje.

   SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY

   • individuálny prístup k žiakom,
   • kvalitné umelecké vzdelávanie v jednotlivých umeleckých odboroch, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí pracovníci,
   • úzka spolupráca s rodičmi a priateľmi školy,
   • výborné materiálno-technické zabezpečenie v oboch umeleckých odboroch,
   • sieť elokovaných pracovísk,
   • propagácia školy na verejnosti.

   KRÉDO ŠKOLY

   „Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov.“

   VÍZIA

   Vízia rozvoja školy vychádza z poznatkov vyplývajúcich z minulého obdobia a z dôkladnej analýzy jej pôsobenia od doby vzniku SZUŠ – ELBA. Sme školou, ktorá venuje osobitnú starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym umeleckým schopnostiam podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu. Každý žiak má možnosť rozvíjať svoje nadanie vo výtvarnom, tanečnom, hudobnom alebo literárno-dramatickom odbore. Tým mu umožňujeme pokračovať v umeleckej príprave aj na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre výkon umeleckého povolania. Naše výchovno-vzdelávacie ciele sú upriamené na aktuálne požiadavky verejnosti. Snažíme sa využívať najnovšie poznatky a technológie v oblasti umeleckého vzdelávania. Motivujeme pedagogických zamestnancov pre kontinuálne vzdelávanie a tým zvyšovať ich odborný a profesijný rast.

   Východiskami pre realizáciu tejto vízie sú učebné plány a učebné osnovy MŠ SR, implementácia štátneho vzdelávacieho programu do inovovaného školského vzdelávacieho programu Radosť z pohľadu, ktorý je každoročne aktualizovaný, jeho prispôsobenie sa podmienkam základnej umeleckej školy v meste a okrese Prešov. Našou prioritou je kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, spokojnosť žiakov aj rodičov, postupné začleňovanie sa do  kultúrno-spoločenského života mesta, smerujeme k zdokonaleniu našej modernej vzdelávacej inštitúcie. Aby sa táto vízia mohla napĺňať, na našich pracoviskách musí dominovať pozitívna sociálna klíma, mali by sa rozvíjať kvalitné sociálne vzťahy v rámci celej školy, v neposlednom rade sa snažíme dopĺňať a zdokonaľovať aj materiálno-technické zabezpečenie podľa stanoveného normatívu MŠ SR.